Các Điều khoản Sử dụng này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý được thực hiện giữa bạn, cho dù cá nhân hay đại diện cho một tổ chức (“bạn”) và NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, kinh doanh với tư cách là Trò chơi thị trường chia sẻ mã thông báo QADSAN ("Trò chơi thị trường chia sẻ mã thông báo QADSAN," “chúng tôi," “chúng ta," or “của chúng tôi”), Liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng https://qadsan.com trang web cũng như bất kỳ hình thức truyền thông, kênh truyền thông, trang web di động hoặc ứng dụng di động nào khác có liên quan, được liên kết hoặc được kết nối với chúng (gọi chung là “Trang web”). Chúng tôi đã đăng ký ở Costa Rica và có văn phòng đăng ký của chúng tôi tại __________, Bagaces, Guanacaste 50401. Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Trang web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản Sử dụng này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, THÌ BẠN RÕ RÀNG BỊ CẤM SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ BẠN PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc tài liệu có thể được đăng trên Trang web theo thời gian được đưa vào đây một cách rõ ràng bằng cách tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các thay đổi hoặc điều chỉnh đối với các Điều khoản Sử dụng này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của Điều khoản Sử dụng này và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó. Hãy đảm bảo rằng bạn kiểm tra Điều khoản hiện hành mỗi khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi để bạn hiểu Điều khoản nào áp dụng. Bạn sẽ phải tuân theo và sẽ được coi là đã được thông báo và đã chấp nhận, những thay đổi trong bất kỳ Điều khoản Sử dụng sửa đổi nào bằng việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày Điều khoản Sử dụng sửa đổi đó được đăng.

Thông tin được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật hoặc quy định hoặc sẽ khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó . Theo đó, những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác làm như vậy theo sáng kiến ​​của riêng họ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

Trang web không được điều chỉnh để tuân thủ các quy định cụ thể của ngành (Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế (HIPAA), Đạo luật quản lý bảo mật thông tin liên bang (FISMA), v.v.), vì vậy nếu các tương tác của bạn phải tuân theo các luật đó, bạn có thể không sử dụng trang web này. Bạn không được sử dụng Trang web theo cách vi phạm Đạo luật Gramm-Leach-Bliley (GLBA).

Trang web dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng hoặc đăng ký Trang web.


2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ khi được chỉ định khác, Trang web là quyền sở hữu của chúng tôi tài sản và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, trang web thiết kế, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trên Trang web (gọi chung là “Nội dung”) và nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu trưng có trong đó (“Nhãn hiệu”) do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát hoặc được cấp phép cho chúng tôi, và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu cũng như các luật khác quyền sở hữu trí tuệ và luật cạnh tranh không lành mạnh của Hoa Kỳ, luật bản quyền quốc tế và các công ước quốc tế. Nội dung và Dấu hiệu được cung cấp trên Trang web "NGUYÊN TRẠNG" chỉ dành cho thông tin của bạn và mục đích sử dụng cá nhân. Trừ khi được cung cấp rõ ràng trong các Điều khoản này Sử dụng, không có phần nào của Trang web và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, tái tạo, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc khai thác bằng cách khác cho bất kỳ mục đích thương mại nào, mà không có văn bản rõ ràng trước của chúng tôi sự cho phép.

Với điều kiện bạn đủ điều kiện để sử dụng Trang web, bạn được cấp một giấy phép giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web cũng như tải xuống hoặc in bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn đã có quyền truy cập hợp lệ chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong và cho Trang web, Nội dung và Dấu hiệu.


3. ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (1) tất cả thông tin đăng ký bạn gửi sẽ đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ; (2) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và cập nhật kịp thời thông tin đăng ký đó khi cần thiết; (3) bạn có đủ năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này; (4) bạn không phải là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán nơi bạn cư trú; (5) bạn sẽ không truy cập Trang web thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải của con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hoặc cách khác; (6) bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào; và (7) việc bạn sử dụng Trang web sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Trang web hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).


4. ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG
Bạn có thể được yêu cầu đăng ký với Trang web. Bạn đồng ý giữ bí mật mật khẩu của bạn và sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền xóa, xác nhận lại hoặc thay đổi tên người dùng bạn chọn nếu theo quyết định riêng của chúng tôi, rằng tên người dùng đó là không phù hợp, tục tĩu hoặc có thể bị phản đối.


5. CÁC HOẠT ĐỘNG CẤM

Bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp Trang web. Trang web không được sử dụng liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.

Với tư cách là người dùng của Trang web, bạn đồng ý không:
 • Lấy dữ liệu hoặc nội dung khác một cách có hệ thống từ Trang web để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên dịch, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
 • Lừa đảo, gian lận hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong bất kỳ nỗ lực nào để tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu người dùng.
 • Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung có trong đó.
 • Theo quan điểm của chúng tôi, chúng tôi và / hoặc Trang web có thể làm mất uy tín, làm hoen ố, hoặc gây hại nếu không.
 • Sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Trang web để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.
 • Sử dụng không đúng các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai sự thật về hành vi lạm dụng hoặc hành vi sai trái.
 • Sử dụng Trang web theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
 • Tham gia vào khung hoặc liên kết trái phép đến Trang web.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) vi rút, ngựa Trojan hoặc tài liệu khác, bao gồm cả việc sử dụng quá nhiều chữ in hoa và gửi thư rác (liên tục đăng văn bản lặp lại), gây trở ngại cho việc sử dụng và thưởng thức Trang web không bị gián đoạn của bất kỳ bên nào hoặc sửa đổi, làm suy yếu, làm gián đoạn, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì Trang web.
 • Tham gia vào bất kỳ hoạt động sử dụng tự động nào của hệ thống, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi nhận xét hoặc tin nhắn hoặc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác và khai thác dữ liệu nào, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự.
 • Xóa bản quyền hoặc thông báo về quyền sở hữu khác khỏi bất kỳ Nội dung nào.
 • Cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền tải thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm nhưng không giới hạn, các định dạng trao đổi đồ họa rõ ràng (“gifs”), 1 × 1 pixel, lỗi web, cookie , hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là “phần mềm gián điệp” hoặc “cơ chế thu thập thụ động” hoặc “pcms”).
 • Cản trở, làm gián đoạn hoặc tạo ra gánh nặng không đáng có đối với Trang web hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Trang web.
 • Quấy rối, làm phiền, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi tham gia cung cấp bất kỳ phần nào của Trang web cho bạn.
 • Cố gắng bỏ qua bất kỳ biện pháp nào của Trang web được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web, hoặc bất kỳ phần nào của Trang web.
 • Sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.
 • Trừ khi được luật hiện hành cho phép, giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc theo bất kỳ cách nào tạo nên một phần của Trang web.
 • Trừ khi có thể là kết quả của việc sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc trình duyệt Internet chuẩn, sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trình thu thập thông tin, rô bốt, tiện ích gian lận, trình quét hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập Trang web, hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ tập lệnh trái phép hoặc phần mềm khác.
 • Sử dụng đại lý mua hàng hoặc đại lý mua hàng để mua hàng trên Trang web.
 • Sử dụng trái phép Trang web, bao gồm việc thu thập tên người dùng và / hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc các phương tiện khác nhằm mục đích gửi email không được yêu cầu, hoặc tạo tài khoản người dùng bằng các phương tiện tự động hoặc giả mạo.
 • Sử dụng Trang web như một phần của bất kỳ nỗ lực nào để cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu hoặc doanh nghiệp thương mại nào.
 • Sử dụng Trang web để quảng cáo hoặc chào bán hàng hóa và dịch vụ.
 • Bán hoặc chuyển giao hồ sơ của bạn.


6. CÁC ĐÓNG GÓP ĐƯỢC NGƯỜI DÙNG TẠO

The Site does not offer users to submit or post content. We may provide you with the opportunity to create, submit, post, display, transmit, perform, publish, distribute, or broadcast content and materials to us or on the Site, including but not limited to text, writings, video, audio, photographs, graphics, comments, suggestions, or personal information or other material (collectively, "Contributions"). Contributions may be viewable by other users of the Site and through third-party websites. As such, any Contributions you transmit may be treated in accordance with the Site Privacy Policy. When you create or make available any Contributions, you thereby represent and warrant that:
 • Sự sáng tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc biểu diễn và việc truy cập, tải xuống hoặc sao chép các Đóng góp của bạn không và sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền nhân thân của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Bạn là người tạo và chủ sở hữu hoặc có các giấy phép, quyền, sự đồng ý, phát hành và quyền cần thiết để sử dụng và cho phép chúng tôi, Trang web và những người dùng khác của Trang web sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào mà Trang web dự tính và những điều này Điều khoản sử dụng.
 • Bạn có sự đồng ý bằng văn bản, tiết lộ và / hoặc sự cho phép của mỗi và mọi cá nhân có thể nhận dạng trong Đóng góp của bạn để sử dụng tên hoặc hình ảnh tương tự của từng và mọi cá nhân có thể nhận dạng đó để cho phép bao gồm và sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào mà Trang web và các Điều khoản Sử dụng này.
 • Đóng góp của bạn không sai, không chính xác hoặc gây hiểu lầm.
 • Đóng góp của bạn không phải là quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu khuyến mại, kế hoạch kim tự tháp, thư dây chuyền, thư rác, thư gửi hàng loạt hoặc các hình thức xúi giục khác.
 • Đóng góp của bạn không tục tĩu, dâm ô, khiêu dâm, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối, bôi nhọ, vu khống hoặc có thể bị phản đối (theo quyết định của chúng tôi).
 • Đóng góp của bạn không chế giễu, chế giễu, chê bai, đe dọa hoặc lạm dụng bất kỳ ai.
 • Đóng góp của bạn không được sử dụng để quấy rối hoặc đe dọa (theo nghĩa pháp lý của các điều khoản đó) bất kỳ người nào khác và để kích động bạo lực đối với một người hoặc một lớp người cụ thể.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe hoặc hạnh phúc của trẻ vị thành niên.
 • Đóng góp của bạn không bao gồm bất kỳ nhận xét xúc phạm nào liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật về thể chất.
 • Các đóng góp của bạn không vi phạm hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm, bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
Bất kỳ việc sử dụng Trang web nào vi phạm những điều đã nói ở trên đều vi phạm các Điều khoản Sử dụng này và có thể dẫn đến việc chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng Trang web của bạn trong số những điều khác.


7. GIẤY PHÉP ĐÓNG GÓP

Bạn và Trang web đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và sử dụng bất kỳ thông tin và dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp theo các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư và lựa chọn của bạn (bao gồm cả cài đặt).

Bằng cách gửi đề xuất hoặc phản hồi khác liên quan đến Trang web, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào mà không phải trả tiền cho bạn.

Chúng tôi không khẳng định bất kỳ quyền sở hữu nào đối với các Đóng góp của bạn. Bạn có toàn quyền sở hữu tất cả các Đóng góp của mình và mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến các Đóng góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tuyên bố hoặc đại diện nào trong các Đóng góp của bạn do bạn cung cấp trong bất kỳ khu vực nào trên Trang web. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các Đóng góp của mình cho Trang web và bạn đồng ý rõ ràng sẽ miễn tội cho chúng tôi khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm cũng như không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại chúng tôi liên quan đến các Đóng góp của bạn.


số 8. TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Là một phần của chức năng của Trang web, bạn có thể liên kết tài khoản của mình với các tài khoản trực tuyến mà bạn có với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (mỗi tài khoản như vậy, một “Tài khoản bên thứ ba”) bằng cách: (1) cung cấp Tài khoản bên thứ ba của bạn thông tin đăng nhập thông qua Trang web; hoặc (2) cho phép chúng tôi truy cập vào Tài khoản bên thứ ba của bạn, như được cho phép theo các điều khoản và điều kiện hiện hành chi phối việc bạn sử dụng từng Tài khoản bên thứ ba. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền tiết lộ thông tin đăng nhập Tài khoản bên thứ ba của mình cho chúng tôi và / hoặc cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào Tài khoản bên thứ ba của bạn mà bạn không vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào chi phối việc bạn sử dụng Tài khoản bên thứ ba và không bắt buộc chúng tôi phải trả bất kỳ khoản phí nào hoặc khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ giới hạn sử dụng nào do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba áp đặt cho Tài khoản bên thứ ba. Bằng cách cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào bất kỳ Tài khoản bên thứ ba nào, bạn hiểu rằng (1) chúng tôi có thể truy cập, cung cấp và lưu trữ (nếu có) bất kỳ nội dung nào mà bạn đã cung cấp và lưu trữ trong Tài khoản bên thứ ba của bạn (“Mạng xã hội Nội dung ”) để nó có sẵn trên và thông qua Trang web thông qua tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ danh sách bạn bè nào và (2) chúng tôi có thể gửi và nhận từ Tài khoản bên thứ ba của bạn thông tin bổ sung trong phạm vi bạn được thông báo khi bạn liên kết tài khoản của bạn với Tài khoản bên thứ ba. Tùy thuộc vào Tài khoản bên thứ ba bạn chọn và tuân theo cài đặt bảo mật mà bạn đã đặt trong Tài khoản bên thứ ba đó, thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn đăng lên Tài khoản bên thứ ba có thể có sẵn trên và thông qua tài khoản của bạn trên Trang web. Xin lưu ý rằng nếu Tài khoản bên thứ ba hoặc dịch vụ được liên kết không khả dụng hoặc quyền truy cập của chúng tôi vào Tài khoản bên thứ ba đó bị nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba chấm dứt, thì Nội dung Mạng xã hội có thể không còn khả dụng trên và thông qua Trang web. Bạn sẽ có khả năng vô hiệu hóa kết nối giữa tài khoản của mình trên Trang web và Tài khoản bên thứ ba của bạn bất kỳ lúc nào. VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG MỐI QUAN HỆ CỦA BẠN VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA LIÊN KẾT VỚI TÀI KHOẢN BÊN THỨ BA CỦA BẠN ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH GIẢI QUYẾT THEO (Các) THỎA THUẬN CỦA BẠN VỚI (CÁC) NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA. Chúng tôi không cố gắng xem xét bất kỳ Nội dung Mạng xã hội nào cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, về tính chính xác, hợp pháp hoặc không vi phạm và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung Mạng xã hội nào. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập sổ địa chỉ email của bạn được liên kết với Tài khoản bên thứ ba và danh sách liên hệ của bạn được lưu trữ trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn chỉ nhằm mục đích xác định và thông báo cho bạn về những địa chỉ liên hệ cũng đã đăng ký sử dụng Trang web . Bạn có thể hủy kích hoạt kết nối giữa Trang web và Tài khoản bên thứ ba của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ bên dưới hoặc thông qua cài đặt tài khoản của bạn (nếu có). Chúng tôi sẽ cố gắng xóa bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi mà chúng tôi có được thông qua Tài khoản bên thứ ba đó, ngoại trừ tên người dùng và ảnh hồ sơ được liên kết với tài khoản của bạn.


9. ĐĂNG KÝ

You acknowledge and agree that any questions, comments, suggestions, ideas, feedback, or other information regarding the Site ("Submissions") provided by you to us are non-confidential and shall become our sole property. We shall own exclusive rights, including all intellectual property rights, and shall be entitled to the unrestricted use and dissemination of these Submissions for any lawful purpose, commercial or otherwise, without acknowledgment or compensation to you. You hereby waive all moral rights to any such Submissions, and you hereby warrant that any such Submissions are original with you or that you have the right to submit such Submissions. You agree there shall be no recourse against us for any alleged or actual infringement or misappropriation of any proprietary right in your Submissions.


10. NỘI DUNG VÀ TRANG WEB BÊN THỨ BA

The Site may contain (or you may be sent via the Site) links to other websites ("Third-Party Websites") as well as articles, photographs, text, graphics, pictures, designs, music, sound, video, information, applications, software, and other content or items belonging to or originating from third parties ("Third-Party Content"). Such Third-Party Websites and Third-Party Content are not investigated, monitored, or checked for accuracy, appropriateness, or completeness by us, and we are not responsible for any Third-Party Websites accessed through the Site or any Third-Party Content posted on, available through, or installed from the Site, including the content, accuracy, offensiveness, opinions, reliability, privacy practices, or other policies of or contained in the Third-Party Websites or the Third-Party Content. Inclusion of, linking to, or permitting the use or installation of any Third-Party Websites or any Third-Party Content does not imply approval or endorsement thereof by us. If you decide to leave the Site and access the Third-Party Websites or to use or install any Third-Party Content, you do so at your own risk, and you should be aware these Terms of Use no longer govern. You should review the applicable terms and policies, including privacy and data gathering practices, of any website to which you navigate from the Site or relating to any applications you use or install from the Site. Any purchases you make through Third-Party Websites will be through other websites and from other companies, and we take no responsibility whatsoever in relation to such purchases which are exclusively between you and the applicable third party. You agree and acknowledge that we do not endorse the products or services offered on Third-Party Websites and you shall hold us harmless from any harm caused by your purchase of such products or services. Additionally, you shall hold us harmless from any losses sustained by you or harm caused to you relating to or resulting in any way from any Third-Party Content or any contact with Third-Party Websites.


11. QUẢN LÝ TRANG WEB

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để: (1) giám sát Trang web về các vi phạm các Điều khoản Sử dụng này; (2) thực hiện hành động pháp lý thích hợp chống lại bất kỳ ai, trong theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm pháp luật hoặc các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm cả việc không giới hạn, báo cáo người dùng đó cho các cơ quan thực thi pháp luật; (3) duy nhất của chúng tôi theo ý mình và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (4) theo quyết định riêng của chúng tôi và không có giới hạn, thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, để xóa khỏi Trang web hoặc cách khác vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá lớn hoặc theo bất kỳ cách nào gánh nặng cho hệ thống của chúng tôi; và (5) quản lý Trang web theo cách khác được thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi và tạo điều kiện cho hoạt động của Trang web.


12. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Vui lòng xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi: https://qadsan.com/privacy-policy/. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi, được kết hợp với Điều khoản sử dụng này. Xin lưu ý rằng Trang web được lưu trữ tại các Vương quốc Anh. Nếu bạn truy cập Trang web từ bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới có luật hoặc các yêu cầu khác điều chỉnh việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác với luật hiện hành tại các Vương quốc Anh, sau đó thông qua việc tiếp tục sử dụng Trang web, bạn đang chuyển dữ liệu của mình sang các Vương quốc Anhvà bạn đồng ý để dữ liệu của mình được chuyển đến và xử lý trong các Vương quốc Anh.


13. HẠN VÀ CHẤM DỨT

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Trang web. KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO KHÁC, CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN, TRONG QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, KHI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB (BAO GỒM CHẶN CHỮA ĐỊA CHỈ IP), CHO BẤT KỲ NGƯỜI NÀO VÌ LÝ DO HOẶC KHÔNG CÓ LÝ DO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO CÓ TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC BẤT KỲ LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH NÀO. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA CỦA BẠN VÀO TRANG WEB HOẶC XÓA TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN ĐÃ ĐĂNG LÊN BẤT CỨ LÚC NÀO, KHÔNG CÓ CẢNH BÁO, TRONG PHÂN BIỆT DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI.

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của bạn, tên giả hoặc tên mượn hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể đang hành động thay mặt cho bên thứ ba. Trong ngoài việc chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn theo đuổi dân sự, hình sự, và lệnh trừng phạt.


14. SỬA ĐỔI VÀ TƯƠNG THÍCH

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ nội dung của Trang web bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng toàn bộ hoặc một phần của Trang web mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Trang web.

Chúng tôi không thể đảm bảo Trang web sẽ luôn có sẵn. Chúng tôi có thể gặp sự cố về phần cứng, phần mềm, hoặc các vấn đề khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Trang web, dẫn đến bị gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, cập nhật, tạm ngừng, ngừng tiếp tục hoặc cách khác sửa đổi Trang web bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc sự bất tiện nào do bạn không có khả năng truy cập hoặc sử dụng Trang web trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng hoạt động của Trang web. Không có gì trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ được hiểu là có nghĩa vụ chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Trang web hoặc cung cấp bất kỳ sửa chữa, cập nhật hoặc phát hành liên quan đến nó.


15. LUẬT CHI PHỐI

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và xác định theo luật của __________. NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA và bạn đồng ý không thể hủy ngang rằng các tòa án của __________ sẽ có quyền tài phán riêng để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh liên quan đến các điều khoản này.


16. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bạn đồng ý gửi tất cả các tranh chấp liên quan đến Điều khoản hoặc mối quan hệ được thiết lập bởi Thỏa thuận này đến cơ quan tài phán của Costa Rica các tòa án. NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA cũng sẽ duy trì quyền đưa ra các thủ tục tố tụng về bản chất của vấn đề tại tòa án của quốc gia nơi bạn cư trú hoặc, nếu các Điều khoản này được ký kết trong quá trình kinh doanh hoặc nghề nghiệp của bạn, trạng thái của địa điểm kinh doanh chính của bạn.


17. ĐÍNH CHÍNH

Có thể có thông tin trên Trang web có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót, bao gồm mô tả, giá cả, tính khả dụng và nhiều thứ khác thông tin. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa bất kỳ lỗi nào, sự không chính xác hoặc thiếu sót và để thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Trang web bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước.


18. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN TẮC VÀ HIỆN CÓ. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI SẼ CÓ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. ĐẾN VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KẾT NỐI VỚI TRANG WEB VÀ VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN, BAO GỒM, KHÔNG CÓ GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỘT PHẦN MỤC ĐÍCH VÀ KHÔNG LẠM PHÁT. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC HOÀN TOÀN CỦA NỘI DUNG CỦA TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ CÁC TRANG WEB LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ (1) LỖI, LỖI HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC VỀ NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU NÀO, (2) THƯƠNG HẠI CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, CỦA BẤT KỲ THIÊN NHIÊN GÌ NỔI BẬT, DO VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB, (3) BẤT KỲ VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG KHÔNG HỢP PHÁP NÀO CỦA BẠN CÁC DỊCH VỤ BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ / HOẶC TÀI CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ, (4) BẤT KỲ SỰ LIÊN QUAN HOẶC THÔNG BÁO TRUYỀN THÔNG NÀO ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB, (5) BẤT KỲ LỖI, VIRUSES, TROJAN NGỰA HOẶC GIỐNG NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC BẤT KỲ BÊN THỨ BA CHUYỂN ĐẾN HOẶC QUA TRANG WEB VÀ / HOẶC (6) BẤT KỲ CÁC LỖI HOẶC BẤT CỨ TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ VẬT LIỆU NÀO HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT LỖI HOẶC THIỆT HẠI NÀO CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO TĂNG LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, CHUYỂN HOẶC CÁC GIỜ KHÁC CÓ SN TRÊN TRANG WEB. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM, KẾT THÚC, BẢO ĐẢM, HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP BỞI A BÊN THỨ BA QUA TRANG WEB, BẤT KỲ TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT NÀO HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC DI ĐỘNG NÀO ỨNG DỤNG NỔI BẬT TRONG BẤT KỲ CẤU TRÚC HOẶC QUẢNG CÁO NÀO KHÁC VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BÊN ĐẾN HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC THEO DÕI BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ BÊN THỨ BA CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO. NHƯ VỚI MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THÔNG QUA BẤT KỲ VỪA HOẶC TRONG BẤT KỲ MÔI TRƯỜNG NÀO, BẠN NÊN SỬ DỤNG PHÉP TOÁN VÀ BÀI TẬP TỐT NHẤT CỦA BẠN Ở ĐÂU PHÙ HỢP.


19. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TRONG MỌI SỰ KIỆN, CHÚNG TÔI HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, DO HẬU QUẢ, BỔ SUNG, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT HOẶC CÁ NHÂN, BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU, MẤT DỮ LIỆU, HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, NGAY CẢ NẾU CHÚNG TÔI ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÀY. LƯU Ý BẤT CỨ ĐIỀU GÌ ĐỐI VỚI NỘI DUNG LIÊN TỤC ĐÂY, CHÚNG TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN GÌ NỮA VÀ LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG, SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG TẤT CẢ THỜI HẠN CÁC SỐ TIỀN ĐÃ TRẢ, NẾU CÓ, DO BẠN ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI DURING THE sáu (6) GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT TRƯỚC BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO PHÁT SINH HÀNH ĐỘNG. CHỨNG MINH LUẬT NHÀ NƯỚC MỸ VÀ LUẬT QUỐC TẾ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CHỨA CÁC THIỆT HẠI. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI HOẶC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.


20. SỰ BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý với bảo vệ, bồi thường và giữ chúng tôi vô hại, bao gồm cả các công ty con của chúng tôi, các chi nhánh và tất cả các cán bộ, đại lý, đối tác tương ứng của chúng tôi và nhân viên, khỏi và chống lại bất kỳ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí và chi phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ: (1) sử dụng Trang web; (2) vi phạm các Điều khoản Sử dụng này; (3) bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố và bảo đảm của bạn được quy định trong các Điều khoản Sử dụng này; (4) việc bạn vi phạm các quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (5) bất kỳ hành động có hại công khai nào đối với bất kỳ người dùng nào khác của Trang web mà bạn đã kết nối qua Trang web. Bất chấp những điều đã nói ở trên, chúng tôi bảo lưu quyền, với chi phí của bạn, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác, với chi phí của bạn, để chúng tôi bảo vệ các khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào có liên quan đến khoản bồi thường này khi nhận thức được điều đó.


21. DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu nhất định mà bạn truyền đến Trang nhằm mục đích quản lý hiệu suất của Trang web, cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu thường xuyên dữ liệu, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu mà bạn truyền hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn đã thực hiện khi sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với bạn đối với bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng nào như vậy dữ liệu và bạn từ bỏ mọi quyền hành động chống lại chúng tôi phát sinh từ bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu đó.


22. GIAO TIẾP, GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Truy cập Trang web, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến tạo thành liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản. BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ CÁC HỒ SƠ KHÁC VÀ VIỆC GIAO ĐIỆN TỬ CÁC THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ GIAO DỊCH DO CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU HOẶC TRUY CẬP TRÊN TRANG WEB. Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu nào theo bất kỳ quy chế, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật nào khác ở bất kỳ khu vực tài phán nào yêu cầu chữ ký gốc hoặc gửi hoặc lưu giữ các hồ sơ phi điện tử, hoặc thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng bất kỳ phương tiện nào khác hơn các phương tiện điện tử.


23. NGƯỜI DÙNG VÀ CALIFORNIA

Nếu có khiếu nại với chúng tôi không được giải quyết thỏa đáng, bạn có thể liên hệ Khiếu nại Đơn vị Hỗ trợ của Ban Dịch vụ Người tiêu dùng của California Bộ phận tiêu dùng bằng văn bản tại 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 hoặc qua số điện thoại (800) 952-5210 hoặc (916) 445-1254.


24. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được chúng tôi đăng trên Trang web hoặc đối với Trang web cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ không hoạt động như một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Các Điều khoản Sử dụng này hoạt động trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi cho người khác vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ mất mát, hư hỏng, chậm trễ, hoặc không thực hiện được gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần của điều khoản trong Điều khoản Sử dụng này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó hoặc một phần của điều khoản đó được coi là có thể tách rời khỏi Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại điều khoản. Không có mối quan hệ liên doanh, đối tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản Sử dụng này hoặc việc sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được hiểu là chống lại chúng tôi do đã soạn thảo chúng. Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp bảo vệ mà bạn có thể có dựa trên hình thức điện tử của Điều khoản Sử dụng này và việc các bên không có chữ ký để thực hiện Điều khoản Sử dụng này.


25. LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Để giải quyết khiếu nại liên quan đến Trang web hoặc nhận thêm thông tin về việc sử dụng Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

NEHOC ONLINE BUSINESS GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Bagaces, Guanacaste 50401
Costa Rica
support@qadsan.com