Tài sản do QADSAN phát hành

ĐẢM BẢO TRỞ LẠI TIỀN 100% khi mua QADSAN token-share!

Làm thế nào để nhận được khoản bồi thường được đảm bảo 100% nếu bạn thua lỗ từ giao dịch cổ phiếu mã thông báo?

Nếu bạn đã mua mã thông báo QADSAN trong ví QADSAN chính thức đến địa chỉ được chỉ định trong hồ sơ QADSAN của bạn và nhận được khoản lỗ từ giao dịch cổ phiếu mã thông báo, bạn có quyền nhận lại tiền của mình trong 30 ngày kể từ ngày mua hoặc nhận khoản chênh lệch lỗ dưới dạng bất kỳ cổ phiếu mã thông báo nào bạn chọn.

Do đó, bạn được đảm bảo được bảo hiểm trước bất kỳ tổn thất giao dịch nào!

Để nhận được tiền hoàn lại, vui lòng liên hệ với chúng tôi đội hỗ trợ bằng cách gửi thông tin sau:

1. Mua số lượng mã thông báo QADSAN;

2. Ngày mua;

3. Liên kết đến giao dịch mua hàng;

4. Tên và số lượng token-cổ phiếu đã mua;

5. Link(s) to the token-shares purchase transaction;

6. Ví tiền hoàn lại để mua mã thông báo QADSAN.

Đây phải là ví mà bạn đã thanh toán cho việc mua mã thông báo QADSAN;

7. Tên của chia sẻ mã thông báo mà bạn muốn nhận thay vì tiền hoàn lại.

Đảm bảo hoàn tiền trong vòng 48 giờ. Chỉ cần gửi một yêu cầu hoàn lại tiền và nhận được nó.


Mua cổ phiếu QADSAN Token và Nhận LỢI NHUẬN KHÔNG RỦI RO!💰💰💰