You are currently viewing KOOBECAF Bonus 20 USD Package

KOOBECAF Bonus 20 USD Package

Энэхүү компанийн токен-хувьцааны үнэлгээг QADSAN дэмжиж байгаа тул үнэ нь сард дунджаар 10% (жилд ойролцоогоор 215% хүртэл) тогтмол өсч байна.

Сар бүрийн энэ өсөлтийг хангахын тулд QADSAN нь Тусгай нөөцийн санг байгуулж, QADSAN-ийн орлогоос урьдчилан тогтоосон хэмжээг хасч (худалдан авах, борлуулах гүйлгээ бүрт 1.5% -ийн тархалтыг тооцдог) байнга нөхөж өгдөг.

Дараахь нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд энэхүү компанийн токен-хувьцааны үнэ унах нь онолын хувьд боломжтой: жетон хувьцаа эзэмшигчдийн дунд сандрал үүсч, зах зээл дээрх бүх жетон хувьцааны эрэлт зогсох, өөрөөр хэлбэл Тусгай Нөөцийн сан дуусч байна.

Гэсэн хэдий ч төсөөлөөгүй энэ нөхцөл байдалд ч гэсэн үнийн уналтыг зохицуулах журмын дагуу давуу эрх бүхий компанийн жетоны хувьцааны үнэ (8) нэг тойрогт 5% -иас ихээр буурах боломжгүй юм.

Түүнчлэн, QADSAN-ийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, аливаа хувилбарт хөрвөх чадварыг баталгаажуулдаг туслах тогтворжуулах сангууд байдаг.*